algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BUBBLES CARWASH NEDERWEERT B.V.

 

Artikel 1: Begripsbepalingen

 • Klant: degene die gebruik maakt van de diensten van Bubbles Carwash Nederweert B.V. (carwash en/of carcleaning).
 • Bubbles Carwash Nederweert B.V.: ook handelend onder de naam Bubbels Carwash; het bedrijf dat zich bedrijfsmatig bezig houdt met dienstverlening op het gebied van reiniging van motorvoertuigen.
 • Object: de zaak waarop een offerte of een overeenkomst betrekking heeft.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Bubbles Carwash Nederweert B.V.

   2.2          De algemene voorwaarden zijn aan de klant voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld of bevinden zich ter inzage in het bedrijfspand van Bubbles Carwash Nederweert B.V.

   2.3          Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die welke eventueel door de  klant worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst  Bubbles Carwash Nederweert B.V. hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de wederpartij van de hand.

2.4          Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of aan de andere kant niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens  toegestaan.

 

Artikel 3: Verplichtingen en bevoegdheden Bubbles Carwash Nederweert B.V.

3.1          Bubbles Carwash Nederweert B.V. is verplicht en bevoegd het voertuig van de klant te verplaatsen.

3.2          Bubbles Carwash Nederweert B.V. is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatiebewijs te tonen.

3.3          Bubbles Carwash Nederweert B.V. is bevoegd wijzigingen aan te brengen in onder andere de stand van de stoel en de spiegel, welke  noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.

3.4          Bubbles Carwash Nederweert B.V. verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel het voertuig van de klant te verplaatsen. Bubbles Carwash Nederweert B.V. verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat de medewerkers van Bubbles Carwash Nederweert B.V. minimaal 1 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Bij Bubbles Carwash Nederweert B.V. geldt dat bij het in ontvangst nemen van het voertuig de huidige staat van het voertuig visueel vastgesteld zal worden. Eventuele schades worden genoteerd.

3.5          Bubbles Carwash Nederweert B.V. is gerechtigd om een ieder zonder opgaaf van redenen te weigeren.

 

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden van de klant:

4.1          De klant dient ervoor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) betreffende het voertuig is uitgeschakeld. Bubbles Carwash Nederweert B.V. zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (m.n. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Bubbles Carwash Nederweert B.V. geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Bubbles Carwash Nederweert B.V. opdracht heeft gegeven.

4.2          De klant dient ervoor te zorgen dat er geen waardevolle spullen in het voertuig worden achtergelaten.

4.3          De klant dient ervoor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de werkzaamheden van Bubbles Carwash Nederweert B.V. afdoende verzekerd is.

4.4          De klant dient zich voorafgaand aan het gebruik van de autowasinstallatie te informeren over het juiste gebruik ervan.

4.5          De klant dient zich te houden aan de instructies op de instructieborden en bijbehorende lichtsignalen en dient de aanwijzingen op te volgen die door (een medewerker van) Bubbles Carwash Nederweert B.V. mondeling of door gebaren worden gegeven.

 

Artikel 5: Geschiktheid van het voertuig voor de autowasinstallatie

5.1          Het voertuig van de klant is alleen geschikt voor de autowasinstallatie van Bubbles Carwash Nederweert B.V. als het voldoet aan de volgende eisen:

 1. het voertuig moet vier wielen hebben en een dichte carrosserie; slechts indien uitdrukkelijk door Bubbels Carwash Nederweert B.V. is aangegeven dat de autowasinstallatie tevens geschikt is voor gebruik door voertuigen met meer of minder dan vier wielen kan van het voorgaande worden afgeweken.
 2. de op de autowasinstallatie aangegeven maximum-afmetingen mogen niet worden overschreden; in geval van truckwash geldt dat de wettelijke maximale hoogte niet mag worden overschreden.
 3. het voertuig mag geen loszittende en/of uitstekende onderdelen hebben die door de autowasinstallatie losgerukt kunnen worden. Onderdelen die los kunnen zitten en/of uitsteken zijn o.a. antennes, spiegels, sierstrips, stootlijsten, bumpers, spoilers, schijnwerpers, ruiten- en komplampwissers; ook niet-originele onderdelen of wijzigingen van de carrosserie kunnen los zitten. Door slijtage, kleine schaden, ouderdom etc. kunnen onderdelen die vast lijken te zitten toch loszitten.

5.2          De klant dient zelf na te gaan of diens voertuig geschikt is en dient in geval van twijfel Bubbles Carwash Nederweert B.V. om advies te vragen. De klant dient bijzonderheden voorafgaand aan de wasbehandeling bij Bubbles Carwash Nederweert B.V. te melden.

 

Artikel 6: Wasresultaat

6.1          Bij een normaal vervuilde auto mag de klant verwachten dat het in water oplosbaar vuil wordt verwijderd. Klant kan er niet op rekenen dat vet, teer, krassen etc. worden verwijderd.

6.2          In geval van een klacht of indien het wasresultaat niet is zoals de klant gezien het bepaalde in artikel 6.1 redelijkerwijs mocht verwachten, dien de klant een medewerker van Bubbles Carwash Nederweert B.V. aan te spreken zonder het voertuig in de rij voor de autowasinstallatie te plaatsen. Wordt de klacht aangaande het wasresultaat door Bubbles Carwash Nederweert B.V. gegrond verklaard, dan heeft de klant recht op één maal opnieuw wassen volgens het door Bubbles Carwash Nederweert B.V. te kiezen programma.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1          De aansprakelijkheid van Bubbles Carwash Nederweert B.V. voor enigerlei schade aan het object of zaken van de klant is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Bubbles Carwash Nederweert B.V. zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

7.2          Bubbles Carwash Nederweert B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de klant en/of derden die zich in of aan het object bevinden en die Bubbles Carwash Nederweert B.V. uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de klant worden tevens begrepen lading, inventaris, schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

7.3          Bubbles Carwash Nederweert B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade of gederfde winst.

7.4          De klant is aansprakelijk voor schade bij zichzelf, bij Bubbles Carwash Nederweert B.V. of bij andere gebruikers, ontstaan doordat de klant de instructies niet opvolgt of een ongeschikt voertuig laat wassen. Schades waarvoor de klant meent dat Bubbles Carwash Nederweert B.V. aansprakelijk is, dienen voor het verlaten van het bedrijfsterrein of uiterlijk binnen 24 uur aan (een medewerker van) Bubbles Carwash Nederweert B.V. te worden gemeld.  Bubbles Carwash Nederweert B.V. dient in de gelegenheid te worden gesteld, indien en voor zover mogelijk, de schade van de klant ongedaan te laten maken. Bubbles Carwash Nederweert B.V. honoreert geen verzoeken van de klant tot vergoeding van reparaties en herstellingen die zijn uitgevoerd door een derde zonder overleg en uitdrukkelijke goedkeuring vooraf van Bubbles Carwash Nederweert B.V.

7.5          De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van Bubbles Carwash Nederweert B.V. zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Bubbles Carwash Nederweert B.V. of haar medewerkers.

 

Artikel 8: Annuleren

8.1          De klant dient bij een schriftelijk gemaakte reservering c.q. opdrachtbevestiging 25% van het overeengekomen totaalbedrag minimaal 48 uur voorafgaand aan de ingeplande opdracht  te betalen contant dan wel middels overmaking op het door Bubbles Carwash Nederweert B.V. aangegeven bankrekeningnummer. Bij overmaking via da bank dient het bedrag minimaal 48 uur voorafgaand op het bankrekeningnummer van Bubbles Carwash Nederweert B.V. te zijn bijgeschreven. Na uitvoering van de overeengekomen opdracht dient de klant het resterende bedrag van 75% te betalen op de door Bubbles Carwash Nederweert B.V. aangegeven wijze. Indien de klant echter niet verschijnt op het door beide partijen afgesproken tijdstip, dan wel indien de klant binnen 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de opdracht annuleert, vindt geen restitutie plaats van de 25% aanbetaling, tenzij Bubbles Carwash Nederweert B.V. bereid is de opdracht te verplaatsen.

8.2          Bij een telefonisch gemaakte reservering door een klant, dient deze minimaal 48 uur voorafgaand aan de geplande opdracht 25% van het overeengekomen totaalbedrag over te maken op het bankrekeningnummer van Bubbles Carwash Nederweert B.V. onder vermelding van het door laatstgenoemde doorgegeven aanbetalingsnummer, met dien verstande dat het bedrag minimaal 48 uur voorafgaand op het bankrekeningnummer van Bubbles Carwash Nederweert B.V. dient te zijn bijgeschreven. Na uitvoering van de overeengekomen opdracht dient de klant het resterende bedrag van 75% te betalen op de door Bubbles Carwash Nederweert B.V. aangegeven wijze. Indien de klant echter niet verschijnt op het door beide partijen afgesproken tijdstip, dan wel indien de klant binnen 48 uur voorafgaand aan het tijdstip van de opdracht annuleert, vindt geen restitutie plaats van de 25% aanbetaling, tenzij Bubbles Carwash Nederweert B.V. bereid is de opdracht te verplaatsen.

 

Artikel 9: Betaling

9.1          Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op een door Bubbles Carwash aan te geven bankrekening, tenzij een andere betalingstermijn schriftelijk is aangegeven.

9.2          Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is de klant van rechtswege in verzuim en is Bubbles Carwash Nederweert B.V. gerechtigd over het openstaande bedrag een rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.  De klant is voorts gehouden aan Bubbles Carwash Nederweert B.V. te vergoeden alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die laatstgenoemde moet maken ter incasso van de openstaande bedragen, welke buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op tenminste 15% van de hoofdsom inclusief de verschuldigde  rente.

 

Artikel 10: Garantie

10.1        Bubbles Casrwash Nederweert B.V. garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd.

10.2        Bubbles Carwash Nederweert B.V. kan ten behoeve van de klant bij sommige behandelingen een document afleveren, waarin garantiebepalingen voorkomen. Bij sommige behandelingen of produkten wordt door Bubbles Carwash Nederweert B.V. aan de klant duidelijk gemaakt dat er een garantiemeldingsplicht is.

10.3        De in 10.2 omschreven garantie geldt niet in het geval dat:

 1. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of namens Bubbles Carwash Nederweert B.V. onzorgvuldig uitgevoerde behandeling en/of blootstelling aan extreme omstandigheden;
 2. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken die door de klant ter beschikking zijn gesteld, tenzij de opdracht strekt tot opheffing van die gebreken;
 3. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
 4. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan door een van buiten komende oorzaak dan wel door niet door Bubbles Carwash Nederweert B.V. aangebrachte (reinigings)materialen of niet door Bubbles Carwash Nederweert B.V. bewerkte delen;
 5. zaken dan wel werkzaamheden waarvan Bubbles Carwash Nederweert B.V. bij het sluiten van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de klant voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen of werkmethode;
 6. te bewerken zaken, die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie, steenslag, verkleuring van lak, krassen en andere schade aan het voertuig – binnen het kader van wat is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, evenals wanneer de zaken niet in de onderneming van Bubbles Carwash Nederweert B.V. zijn voorbewerkt.

10.4        De aanspraak op garantie vervalt indien:

 1. de klant het object niet binnen de vastgestelde garantietermijn ter beoordeling en/of controle aanbiedt, aan welke beoordeling en/of controle voor de klant geen kosten verbonden zijn;
 2. de klant bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Bubbles Carwash Nederweert B.V. indient;
 3. de klant, niet zijnde een consument, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij Bubbles Carwash Nederweert B.V. indient;
 4. de klant Bubbles Carwash Nederweert B.V. niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen.

 

Artikel 11: Overmacht

11.1        Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van enige op een partij rustende verbintenis verhinderen en die niet aan enige partij zijn  toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: staking door de werknemers van Bubbles Carwash Nederweert B.V., blokkades, niet nakoming van toeleveranciers van Bubbles Carwash Nederweert B.V., maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke voor de wil van Bubbles Carwash Nederweert B.V. onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Bubbles Carwash Nederweert B.V. kan worden verlangd.

11.2        Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van Bubbles Carwash Nederweert B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bubbles Carwash Nederweert B.V. niet mogelijk is langer duurt dan zes maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Bubbles Carwash Nederweert B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde/verrichte c.q. het leverbare/verrichte gedeelte afzonderlijke te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 12: Ontbinding

12.1        Ontbinding van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog  zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

12.2        Bubbles Carwash Nederweert B.V. is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden, indien de klant voorlopige surseance van betaling  of faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de klant wordt geliquideerd, de klant zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de klant beslag wordt gelegd dat niet binnen 14 dagen wordt opgeheven, dan wel indien de klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. Bubbles Carwash Nederweert B.V. zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en slotbepaling

13.1        Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, evenals op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2        Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken bij schriftelijke overeenkomst. Mondelinge afspraken binden slechts voor zover deze bevoegdelijke en schriftelijk door Bubbles Carwash Nederweert B.V. zijn bevestigd.

 

Bubbles Carwash Nederweert B.V.

Pannenweg 301, 6031 RK Nederweert

+31 049 546 035 8 | info@bubbles-carwash.nl